คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด