คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

คำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ