การคลังท้องถิ่น

 ปี พ.ศ.     2551   2552   2553
 รายรับ     20,345,797.16     22,004,232.19      29,379,825.37     
 รายจ่าย  12,540,500.82     18,420,244.62      22,896,427.48