ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดในช่วงสามปี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ท่อระบายน้ำ

1.2 ระบบสาธารณูปโภค

1.3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค

1.4 พัฒนาระบบจราจร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.1 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

4.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

4.3 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

5.2 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล