1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

1.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงาน ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดทำเวทีประชาคมแบบบูรณาการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มาประกอบการบริหารจัดการ

1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใช้หลักการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างความร่วมมือ การประสานงาน ภายในตำบลกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ จัดให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ให้ได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญแก่เด็กและสตรี พัฒนาคุณภาพของเด็กและสตรีในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้โดยสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนแบบยั่งยืน

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในตำบล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หาแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม อย่างเป็นระบบ ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลูกหลานห่างไกลยาเสพติด

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด ให้ได้รับอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ให้เด็กมีการพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และด้านสังคม

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมและสืบทอดต่อไป

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) แก่เด็กและเยาวชนสำหรับการศึกษาหาความรู้ แบบไร้พรหมแดน เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี่ยน

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่และสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่นได้

4. นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดีโดยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอย่างเป็นระบบร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึก กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เด็กและเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในชุมชนอย่างเป็นระบบ

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาที่ทำกิน ศูนย์พัฒนาเลี้ยงเนื้อเยื่อ และศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการเกษตร

5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 พัฒนาระบบการคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิกถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลนาชุมเห็ด ให้ได้มาตรฐาน ให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

5.2 พัฒนาระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ก่อสร้างและปรับปรุงประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง มีระบบบริหารจัดการที่ดี

5.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง บำรุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

6.1 ส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณสำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

6.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ธุรกิจในครัวเรือน สร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ ในตำบลนาชุมเห็ด