คำแถลงนโยบายนายก. 2565

นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดไว้ ๗  ด้าน   ดังนี้

 

. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและอาคารสถานที่

– การบริหารองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

– ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องที่ (องค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

-จัดให้มีการประชุมประจำเดือนร่วมกับทุกภาคส่วนในตำบลนาชุมเห็ดเพื่อรับฟังปัญหาหรือ

ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลนาชุมเห็ด

– ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐทุกประเภทใน

พื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด

-จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ

-จัดให้มีอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดที่มีความพร้อมและเหมาะสม

ต่อการให้บริการประชาชน

-พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดให้ทำงานเชิงรุก มีความพร้อม

ต่อการให้บริการประชาชน อย่างรวดเร็วฉับไวทันต่อความต้องการของประชาชน

– สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน

– พัฒนาระบบการบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ

 

    ๒. ด้านเศรษฐกิจ

        – ส่งเสริมสนับสนุนการค้าขายตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกร

– ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร

– ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพใหม่ๆที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด

สร้างรายได้เสริมในครัวเรือน  และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบล

-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออมภาคครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต เช่น ส่งเสริมแรงงานภาค

เกษตรหรือแรงงานนอกระบบเข้าร่วมการออมกับกองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๐  ส่งเสริมการ

ออมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาชุมเห็ด หรืออื่นๆ

-ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

 

    ๓. ด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

        – ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีตำบลนาชุมเห็ด

– ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน

– ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาชุมเห็ด เช่น เพิ่มคุณภาพการดำเนินกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ  เพิ่มศักยภาพคณะทำงานเตรียมรองรับสังคมสูงวัย จัดหาสถานที่เพื่อเตรียมพัฒนา

ให้เป็นศูนย์พักพิงสร้างสุขและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย

– ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการงานด้านสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 

– ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และกลุ่ม

องค์กรชุมชนต่างๆภายในตำบล

– ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การกู้ชีพ และมูลนิธิกู้ภัย

– ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

    ๔. ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา

        – ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน พูดถึงนาชุมเห็ดใครๆก็รู้จัก

        – ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา  และกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

        – ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

– ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตำบล

 

    ๕. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

– ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบสร้างความเป็นเลิศ

– ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

– ทะนุบำรุงศาสนา ร่วมกันพัฒนาวัดในตำบลให้เป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนาชุมเห็ด

– ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ทั้งด้านบุคลากรทางการศึกษา

อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอ

– เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดกับประชาชน เช่น

พัฒนาเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คของ อบต.นาชุมเห็ดให้มีประสิทธิภาพ   การจัดให้มีทีมประชาสัมพันธ์

องค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างเป็นระบบ

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

        – ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลนาชุมเห็ด

– จัดสร้างระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างทางถนน

– ก่อสร้างปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐาน

– เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ถนน  โดยจัดตั้งทีมตรวจสอบบำรุงรักษา

ให้สามารถใช้งานและบริการประชาชนได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง คุ้มค่า

    ๗. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ส่งเสริมสนับสนุนการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน