การคมนาคม

          การคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด และการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลอำเภอ ยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากถนนในพื้นที่บางแห่งยังเป็นถนนลูกรัง ซึ่งในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อ พอถึงฤดูแล้งก็เต็มไปด้วยฝุ่น นอกจากนี้บางชุมชนยังไม่มีถนนหนทางในการเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ข้อมูลถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด โดยแยกเป็นถนน ดังนี้

1. ถนนลูกรัง จำนวน 31 สาย
2. ถนนหินคลุก จำนวน 14 สาย
3. ถนนลาดยาง 4 สาย คือ

>> ถนนสายย่านตาขาว – นาโยง ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 3,5,6 ตำบลนาชุมเห็ด
>> ถนนสายกะช่อง – หาดเลา ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 2,8,4 ตำบลนาชุมเห็ด
>> ถนนสายหนองเป็ด – กรงไหน ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 5,7,1,2
>> ถนนสายต้นปรง – นายายหม่อม ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อตำบลเกาะเปียะ

4. ถนนลาดยางในหมู่บ้านแล้ว จำนวน 7 สาย คือ

>> ถนนสายมาบเมา – ควนเรือ หมู่ที่ 5 (ลาดยางยังไม่ตลอดสาย)
>> ถนนสายบ้านต้นปรง – บ้านปากร่วม หมู่ที่ 3,9,2
>> ถนนสายทางเข้าน้ำตกสายรุ้ง หมู่ที่ 4
>> ถนนสายต้นธง – ไทรงาม ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 6,9,1 ตำบลนาชุมเห็ด
>> ถนนสายทอนพลา – หนองเตย ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด
>> ถนนสายปากร่วม – โหล๊ะคล้า ซึ่งตัดผ่านหมู่ที่ 1,2 (ลาดยางยังไม่ตลอดสาย)
>> ถนนสายแพงยา – ต้นสอม หมู่ที่ 1,7,6

5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 สาย คือ

> ถนนสายต้นปรง – พรุชิง หมู่ที่ 3,9
>> ถนนสายทางเข้าวัดหนองชุมแสง หมู่ที่ 3
>> ถนนสายทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9
>> ถนนสายท่าคลอง – โหล๊ะคล้า หมู่ที่ 7
>> ถนนสายต้นสอม – หนองแพงยา หมู่ที่ 6
>> ถนนสายทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 3
>> ถนนสายท่าคลอง – ทอนพลา หมู่ที่ 7
>> ถนนสายไทรงาม – แพงยา หมู่ที่ 1
>> ถนนสายหลังวัดลำพิกุล หมู่ที่ 4
>> ถนนสายลำพิกุล – วังปรง หมู่ที่ 8
>> ถนนสายหลังวัดหนองเป็ด – บ้านมาบข้าว หมู่ที่ 6
>> ถนนสายควนกอ – ทอนพลาใน หมู่ที่ 7
>> ถนนสายทุ่งโดน – หลังวัดลำพิกุล หมู่ที่ 4
>> ถนนสายมาบเมา – นาใต้ หมู่ที่ 5
>> ถนนสายทุ่งนา – ในยาง หมู่ที่ 3
>> ถนนสายพรุชิง – ห้วยกบ หมู่ที่ 9

การประปา

           จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาทั้งสิ้นประมาณ 1,987 ครัวเรือน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดเป็นผู้ดำเนินการ

การไฟฟ้า

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 2,010 ครัวเรือน
– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าโซลาเซลล์ 9 แห่ง
– จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง) จำนวน 316 จุด ครอบคลุมถนน 11 สาย

การสื่อสาร

– จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 92 หมายเลข
– จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 13 หมายเลข
– จำนวนหอกระจายข่าว จำนวน 9 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     – ในพื้นที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกได้ดังนี้

1. ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 9 สาย
2. บึง , หนอง จำนวน 5 แห่ง
3. สระ จำนวน 7 แห่ง
4. น้ำตก จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

    – ในพื้นที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกได้ดังนี้

1. บ่อน้ำตื้น จำนวน 15 แห่ง
2. บ่อโยก , บ่อบาดาล จำนวน 17 แห่ง
3. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
4. ประปาภูเขาครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน