ศาสนา

ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัดจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

– วัดควนนิมิตศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

– วัดหนองชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

– วัดลำพิกุล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

– วัดหนองเป็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ประเพณีวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นสำคัญ

– ประเพณีวันสงกรานต์ ช่วงเดือน เมษายน กิจกรรม ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

– ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน มกราคม กิจกรรม ทำบุญตักบาตร

– ประเพณีลอยกระทง ช่วงเดือน พฤศจิกายน กิจกรรม จัดงานลอยกระทง ประกวดกระทง

– ประเพณีสารทเดือนสิบ

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนบ้านไทรงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนวัดหนองเป็ด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนบ้านทอนพลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านลำพิกุล ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ ม.3

มีจำนวน 2 แห่งด้วยกัน คือ

1.โรงเรียนบ้านไทรงาม

2.โรงเรียนวัดหนองเป็ด

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ประกอบ

ด้วยศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน 9 แห่ง (9 หมู่บ้าน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นปรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทอนพลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7