ที่ตั้ง  

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของตัวอำเภอย่านตาขาว  ระยะห่างจากตัวอำเภอ ย่านตาขาว  ประมาณ  15  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้   คือ

      ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลโคกสะบ้า , ตำบลกะช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

      ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลหนองบ่อ , ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

      ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เนื้อที่

          ตำบลนาชุมเห็ด  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  52.40  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   32,750  ไร่

มีหมู่บ้านทั้งหมด  9  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่ที่  1      บ้านไทรงาม

หมู่ที่  2      บ้านควนหิน

หมู่ที่  3      บ้านต้นปรง

หมู่ที่  4      บ้านลำพิกุล

หมู่ที่  5      บ้านมาบเมา

หมู่ที่  6      บ้านหนองเป็ด

หมู่ที่  7      บ้านทอนพลา

หมู่ที่  8      บ้านลำขนุน

หมู่ที่  9      บ้านโคกโดน

ภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาชุมเห็ด มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเทือกเขา และที่ราบลุ่ม  ริมแม่น้ำ อันเกิดจากเทือกเขาบรรทัด

สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

 ฤดูฝน            จากเดือนพฤษภาคม            ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว         จากเดือนตุลาคม                 ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน           จากเดือนกุมภาพันธ์             ถึงเดือนเมษายน

ประชากร

          ตำบลนาชุมเห็ด  มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด  2,442  ครัวเรือน ประชากร ทั้งหมด  8,448 คน แยกเป็นชาย  4,218  คน  หญิง  4,230  คน

จำนวนประชากร  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 บ้านไทรงาม 304 585 568 1,153
2 บ้านควนหิน 394 728 693 1,421
3 บ้านต้นปรง 265 428 441 869
4 บ้านลำพิกุล 291 517 559 1,076
5 บ้านมาบเมา 180 293 313 606
6 บ้านหนองเป็ด 227 428 395 823
7 บ้านทอนพลา 264 395 403 798
8 บ้านลำขนุน 266 53 474 977
9 บ้านโคกโดน 206 341 384 725
  รวม 2,442 4,218 4,230 8,448

 

ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ณ  เดือน มีนาคม  2560