วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ประชารุ่งเรือง ลือเลื่องพลังงาน การเกษตรมาตรฐาน งานสาธารณูปโภคครบครันสวรรค์แห่งการท่องเที่ยว”

 พันธกิจ

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

6. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7. ส่งเสริมการศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาชุมเห็ด และพัฒนาสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม