ประชุมชี้แจง ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมประชุมชี้แจง ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด


0

About the Author: