ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การอภิปราย หัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. (สามารถเข้ารับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR)
  2. การบรรยาย หัวข้อ แนวคิดและเครื่องมือการประเมินผลโครงการ เพื่อการประยุกต์สู่การพัฒนาพื้นที่ ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

เพื่อให้การจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดจึงขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่สนใจ เข้ารับฟังการอภิปรายและการบรรยายผ่านทาง Facebook Live กระทรวงมหาดไทย PR ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

0

About the Author:

Add a Comment