ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ขอนัดเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศสภาอบต. เรื่อง ขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

0

About the Author:

Add a Comment