โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 รองนายก อบต.นาชุมเห็ด พร้อมด้วย รองปลัด อบต.นาชุมเห็ด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิกสารสังคมและสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่มอบเครื่องบริโภคพร้อมส่งมอบป้ายการดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

 

0

About the Author:

Add a Comment