01 ต.ค. – 03 ต.ค. 2559

Posted by:

1. นักวิชาการคลัง 3-5/6 ว (ส่วนการคลัง)

2. นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (ส่วนการคลัง)

3.นายช่างเขียนแบบ 2-4/5 (ส่วนโยธา)

4. นายช่างโยธา 2-4/5 (ส่วนโยธา)

5.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4 (สำนักปลัด)

0

About the Author:

Add a Comment