การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 และสถานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 รวมถึงการพิจารณาโครงการตามแผนสุขภาพตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2564

0

About the Author:

Add a Comment