การมีมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Posted by:

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

0

About the Author: