โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภายใต้กิจกรรม” การฝึกอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า” ระหว่างวันที่ 25 กรฎาคม – 26 กรฎาคม 2561

Posted by:

1 345 107986

0

About the Author:

Add a Comment