รางวัลประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

Posted by:

จังหวัดตรังขอมอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ

ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ. 2561

DSC00907 DSCF4871

0

About the Author: