มอบตะแกรงขยะรีไซเคิลให้แก่ตัวแทนร้านค้าในชุมชนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

DSC05378 DSC05380 DSC00560 13 DSC00560 DSC00016 DSC00014 DSC00010 DSC00007 DSC00006 DSC00004 DSC00001 20 16

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดและน.ส.จิราวรรณ พลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัดอบต.นาชุมเห็ด ลงพื้นที่มอบตะแกรงขยะรีไซเคิลให้แก่ตัวแทนร้านค้าในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ

0

About the Author:

Add a Comment