การจัดการขยะและการปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะอบต.นาชุมเห็ด

Posted by:

การคัดแยกขยะเป็นวิธีที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะลง โดยที่ อบต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะ

0

About the Author:

Add a Comment