แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

Posted by:

เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต002

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดใสสะอาด และเรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Posted by:

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด001

0

การประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนภายในตำบลนาชุมเห็ด เพื่อขับเคลื่อน “ตำบลสร้างสุข สู่ตรังเมืองแห่งความสุข”

Posted by:

01 รายงานการประชุมการบูรณาการ ต.ค. 2562

02 รายงานการประชุมการบูรณาการ พ.ย. 2562

03 รายงานการประชุมการบูรณาการ ธ.ค. 2562

04 รายงานการประชุมการบูรณาการ ม.ค. 2563

05 รายงานการประชุมการบูรณาการ ก.พ. 2563

0