สรุปผลการดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2563

Posted by:

สรุปภาพโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2563

0

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาชุมเห็ด

Posted by:


 

 

 

 

 

 

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2563  คณะอนุกรรมการสำหรับการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.นาชุมเห็ด  ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ Care Plan

0

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

Posted by:

คำนำ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด โครงการหนูน้อยวัยใสห่างไกล โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชมรม อสม ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต สรุปผลการดำเนินงาน (ปก) สรุปผลโรงเรียนบ้านลำพิกุล สรุปแผนงานโครงการปี 2563

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 และสถานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 รวมถึงการพิจารณาโครงการตามแผนสุขภาพตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2564

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564

Posted by:

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต

0

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2564

Posted by:

วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชนตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2564

0

การประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2564

Posted by:

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดประชุมเพื่อซักซ้อมการจัดทำร่างแผนสุขภาพชุมชนตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2564

0