ประชาสัมพันธ์โครงการ “Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce”

Posted by:

ด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการ “Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce” เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อมได้มีช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่ายออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ B2B (Business-to-Business) เป็นการจำหน่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากภาครัฐและภาคเอกชน และ B2C (Business-to-Customer) เป็นการจำหน่ายผลผลิตผ่าน Platform ไปยังผู้บริโภคทั่วไป โดยสามารถสั่งซื้อผลไม้ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตามช่องทางดังกล่าว

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์หมายเลข 02 628 5150)

0

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

Posted by:

สำราจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

0

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย มารับการบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐกับอบต.นาชุมเห็ด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

Posted by:

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2  โดยในปี 2564  ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย ที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564

จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม รีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป

0

คำสั่งจังหวัดตรัง

Posted by:

คำสั่งจังหวัดตรัง

เรื่อง   ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถารที่พำนักของตน

0

Posted by:

ประกาศ…..
เนื่องจากสถานะการณ์โควิดระลอกใหม่ที่ได้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่อบต.นาชุมเห็ดจึงขอความร่วมมือทุกท่านเฝ้าระวัง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นใช้เจลล้างมือ
สำหรับผู้มาติดต่อราชการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งด้วยค่ะ
อบต.นาชุมเห็ด

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศสภา อบตนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบตสมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564002

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

0
Page 1 of 16 12345...»