ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศสภา อบตนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบตสมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564002

0

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาชุมเห็ด และจิตอาสาพระราชทานของตำบลนาชุมเห็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ นบลำบอน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ นบลำบอน

 

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดใสสะอาด และเรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Posted by:

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด001

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหัวช้าง – ลำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ประกวดเชิญชวนฯ

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำพิกุล – วังปรง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ ม.4

0
Page 5 of 64 «...34567...»