ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคย มารับการบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐกับอบต.นาชุมเห็ด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

Posted by:

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2  โดยในปี 2564  ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย ที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564

จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม รีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป

0

คำสั่งจังหวัดตรัง

Posted by:

คำสั่งจังหวัดตรัง

เรื่อง   ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถารที่พำนักของตน

0
Page 2 of 64 12345...»