กิจกรรมการปลูกป่าต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Posted by:

กิจกรรมการปลูกป่าต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับ

          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

DSC08911 DSC09025 DSC09081 DSC09094 DSC09126159153 159175 159178

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองเป็ด – นาใต้ ม.5 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

Posted by:

โครงการขุดลอกเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 ต.นาชุมเห็ด

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

Posted by:

โครงการขยายเขตระบบประปา ม.3

0

จิตอาสาตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

วันที่ 3 พ.ค.2561 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นาชุมเห็ดและจิตอาสา ต.นาชุมเห็ด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดควนนิมิตศิลา หมู่ที่ 2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

DSC01467 DSC01395 02 DSC01425

DSC01392 DSC01394

0
Page 1 of 11 12345...»