โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted by:

บริจาคเลือดตามโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

โครงการ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Posted by:

กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) ตามโครงการ “๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถนนสายต้นธง-ไทรงาม หมู่ที่ ๑,๖,๙ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

DSC04755 DSC04712 DSC04715 DSC04719 DSC04724 DSC04726 DSC04729 DSC04730 DSC04733 DSC04748

0

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต. นาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

0

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ (เนื่องในวันโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒)

Posted by:

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
(เนื่องในวันโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒) โดยการตัดหญ้า-ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สองข้างทางถนนสายต้นธง-ไทรงาม หมู่ที่ 1, 2, 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาธิคุณ ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DSC04200 DSC04226 DSC04229 DSC04238 DSC04256 DSC04249

 

0

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562

0

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

0
Page 1 of 26 12345...»