โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม ” การส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)”

Posted by:

0

ประกาศสภาอบต.นาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศ รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

0

ประกาศสภา อบต.นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศ การรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0

ประกาศสภา อบต.นาชุมเห็ด เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0

กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน ตุลาคม 2563

   

 

0

ประชุมกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด จัดประชุมกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

Posted by:

ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 pdf

0
Page 1 of 51 12345...»