Posted by:

 ที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ของตัวอำเภอย่านตาขาว  ระยะห่างจากตัวอำเภอ ย่านตาขาว  ประมาณ  15  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้   คือ

                  ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลโคกสะบ้า , ตำบลกะช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

                  ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลหนองบ่อ , ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

                  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

                  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เนื้อที่

ตำบลนาชุมเห็ด  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  52.40  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   32,750  ไร่

มีหมู่บ้านทั้งหมด  9  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

หมู่ที่  1      บ้านไทรงาม

หมู่ที่  2      บ้านควนหิน

หมู่ที่  3      บ้านต้นปรง

หมู่ที่  4      บ้านลำพิกุล

หมู่ที่  5      บ้านมาบเมา

หมู่ที่  6      บ้านหนองเป็ด

หมู่ที่  7      บ้านทอนพลา

หมู่ที่  8      บ้านลำขนุน

หมู่ที่  9      บ้านโคกโดน

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาชุมเห็ด มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเทือกเขา และที่ราบลุ่ม  ริมแม่น้ำ อันเกิดจากเทือกเขาบรรทัด

สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

 ฤดูฝน            จากเดือนพฤษภาคม            ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว         จากเดือนตุลาคม                 ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน           จากเดือนกุมภาพันธ์             ถึงเดือนเมษายน

ประชากร

ตำบลนาชุมเห็ด  มีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด  2,442  ครัวเรือน ประชากร

ทั้งหมด  8,448 คน แยกเป็นชาย  4,218  คน  หญิง  4,230  คน

จำนวนประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 บ้านไทรงาม 304 585 568 1,153
2 บ้านควนหิน 394 728 693 1,421
3 บ้านต้นปรง 265 428 441 869
4 บ้านลำพิกุล 291 517 559 1,076
5 บ้านมาบเมา 180 293 313 606
6 บ้านหนองเป็ด 227 428 395 823
7 บ้านทอนพลา 264 395 403 798
8 บ้านลำขนุน 266 53 474 977
9 บ้านโคกโดน 206 341 384 725
รวม 2,442 4,218 4,230 8,448
0

ล่องเรือบ้านลำขนุนโฮมสเตย์

Posted by:

ล่องเรือบ้านลำขนุนโฮมสเตย์
ติดต่อได้ที่ 085-4781044 ผญ.หนูอิ่ม ปานนิล
จุดรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์พลังงานหมู่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
หากใครที่เดินทางมาไกล และต้องการที่พัก เรามีบริการอาหารแบบพื้นเมือง พร้อมที่พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ด้วยครับ

0

น้ำตกสายรุ้ง

Posted by:

น้ำตกสายรุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

            เป็น น้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำตลอดทั้งปี น้ำใสและไม่เย็นจัด มีแหล่งน้ำเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ เป็นน้ำตกที่มองเห็นสายน้ำทิ้งตัวลงมาจากหน้าผากชัดเจน โดยเฉพาะตอนเช้าถึงตอนเที่ยงจะเห็นละอองน้ำที่กระเซ็นกระทบแสงแดด ซึ่งมองจากด้านล่างเป็นสายรุ้งที่สวยงามมากโดยเฉพาะในฤดูที่มีน้ำมากจะเห็น ได้เด่นชัดยิ่งขึ้น

            สำหรับ การเดินทาง เดินทางตามถนนสายตรัง – พัทลุง เส้นทางถนนคด – ทุ่งยาว ประมาณกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวาตามถนนสายบ้านกะช่อง – หาดเลา ประมาณ 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีกประมาณ 4 กิโลเมตร

0

ภูผาเมฆ

Posted by:

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง หรือชาวบ้านเรียกกันว่า (เขาล้อน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบ ภูมิอากาศลักษณะคล้ายกับภูกระดึงของจังหวัดเลย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพืชพรรณไม้หลากหลายชนิด มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์ในอดีต บนยอดเขาสามารถมองเห็นรอบตัวทั้งเขตพื้นที่ฝั่งพัทลุงจนถึงทะเลน้อยและ ทะเลสาบสงขลา ส่วนฝั่งจังหวัดตรังมองเห็นทะเลอันดามัน และเกาะแก่งต่าง ๆ ของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลได้อย่างชัดเจน

สำหรับ การเดินทางขึ้นภูผาเมฆ ใช้เส้นทางเดินเท้า ประมาณ 8 ชั่วโมง ระหว่างทางจะพบป่าไม้นานาพันธุ์ มูลสมเสร็จ และแม่คะนิ้ง (คล้ายกับภูกระดึง จังหวัดเลย) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บริการนำเที่ยวโดยกลุ่มรักษ์สายรุ้ง ติดต่อได้ที่นายโฮฬาร สงพิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 084-840-2686

0

ภูผาหมอก

Posted by:

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบลนาชุมเห็ด อยู่กลางป่าใหญ่สูงเสียดฟ้า สัมผัสความหนาวเย็นท่ามกลางไอหมอก ย้อนรอยอดีตกับรอยสลักหิน ยอดเขาหลักที่ระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล สำหรับการเดินทางขึ้นภูผาหมอก ใช้เส้นทางเดินเท้า สองข้างทางจะผ่านหุบเขา ผ่านน้ำตก ผ่านป่าหนาทึบตลอดระยะทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางจะพบกับน้ำตกสายนารี ซึ่งมี 9 ชั้นที่ปกคลุมไปด้วยกล้วยไม้รองเท้านารี ซึ่งจะเป็นจุดพักกลางวันพอดีเหมาะสำหรับผู้สนใจธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผู้ที่สนใจจะเดินทาง สามารถติดต่อกลุ่มรักษ์ดินภูผาหมอก ซึ่งมีนายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เบอร์โทรศัพท์ 085-478-1044 มีบริการลูกหาบพร้อมบริการ

0

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

Posted by:

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

เป็นโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานชุมชนตำบลนาชุมเห็ด ซึ่งก่อสร้างในพื้นที่
คลองลำพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด ได้รับงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างโดย
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน งบประมาณ 12,000,000 บาท
และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จะมอบโอนโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่ฝ่ายผลิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

0

การทำไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไม ไกรสุทธิ์

Posted by:

องค์ความรู้ในการทำไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
************************
นายไม ไกรสุทธิ์
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติ

ชื่อ                :         นายไม   ไกรสุทธิ์

วัน/เดือน/ปี เกิด :         พ.ศ. ๒๔๙๘

อายุ              :         ๕๗ ปี

การศึกษา        :         ประถมศึกษาปีที่ ๔

สถานภาพ        :         สมรสกับนางอุไร ไกรสุทธิ์ มีบุตรชาย ๑ คน

ที่อยู่              :         บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๒ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐

โทรศัพท์          :         ๐๗๕-๒๐๓๒๗๖ มือถือ ๐๘๔-๘๔๓๙๒๙๐

 

แนวความคิดริเริ่มและความพยายาม

      หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ออกมาช่วยพ่อและแม่ทำนา ต่อมาได้สมัครเป็นหมอดินอาสาเพื่อต้องการหาความรู้ และบริหารจัดการที่ดินให้มีการพัฒนาดีขึ้น   และได้มีการปรับปรุงที่ดิน มีการปลูกพืชผสมผสานยกร่องพื้นที่ทำนาเป็นร่องสวนและเลี้ยงปลาในร่องสวนตามคำแนะนำของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสม มีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณสันร่องสวนและปรับปรุงโครงสร้างดิน เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุโดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด, ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ  จนทำให้พื้นที่ที่มีสภาพดินแห้งแล้งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

 

รูปแบบการดำเนินงาน

      ปรับปรุงพื้นที่นาข้าวเป็นแปลงไร่นาสวนผสมทำพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์และวางแผนการผลิตจากการทำกิจกรรมการเกษตรเชิงเดี่ยว เลี้ยงสัตว์และประมง   เป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่มีกิจกรรมเกื้อกูลเอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น ปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว พืช ผักสมุนไพร เลี้ยงสุกร และเลี้ยงปลาในร่องสวนในพื้นที่ยกร่องสวน ปลูกมะพร้าวน้ำหอมล้อมรอบพื้นที่ และปลูกพืชปุ๋ยสดและพืชอนุรักษ์ดินและน้ำโดยปลูกคลุมดินใต้โคนต้น และรอบๆแปลง เช่น ถั่วพร้า , ปอเทือง, หญ้าแฝก มีการสะสมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและสมุนไพรต่างๆ

      ในปัจจุบันได้พัฒนาแปลงไร่นาสวนผสมเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “ไร่นาสวนผสม”  เป็นการบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี เกิดความยั่งยืนมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในสวนรวมทั้งสิ้น 13 ฐานเรียนรู้  ซึ่งเป็นฐานสำหรับศึกษาในเรื่องการบำรุงดินการทำปุ๋ยต่างๆ    การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก    การจัดระบบน้ำร่วมกับการใช้ปุ๋ย เป็นต้น

 

กิจกรรม : จุดสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การทำไร่นาสวนผสม

 • ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 85 ต้น ให้ผลผลิตครั้งละประมาณ 400 ลูก สร้างรายได้ 48,000 บาท/ปี
 • ปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มเติมจำนวน 120 ต้น
 • ปลูกส้มโอจำนวน 85 ต้น ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน สร้างรายได้ 14,000 บาท/ปี
 • ปลูกส้มโชกุนจำนวน 40 ต้น
 • ปลูกผักเหมียงจำนวน 60 ต้น รอบบริเวณขอบร่อง สร้างรายได้ 4,800 บาท/ปี
 • ปลูกผักกรูดจำนวน 5,000 กล้า รอบบริเวณร่องสวนและปลูกล้อมรอบโคนต้นส้มโอ สร้างรายได้ 36,000 บาท/ปี
 • ปลูกผักสวนครัว เช่น พริกขี้หนู ถั่วฝักยาว บวบ น้ำเต้า ใบกระเพรา มะเขือพวง ฯลฯ สร้างรายได้ 18,000 บาท/ปี
 • เลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลาสลิด ปลานิล ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ และปลาดุก สร้างรายได้

120,000 บาท/ปี

 • ปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นไม้เพื่อช่วยในการรักษาความชื้นในดิน
 • ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำและดินเป็นกรด ปรับปรุงดินโดยการใช้โดโลไมท์
 • ทำน้ำส้มควันไม้

“ ปลูกพืชทุกชนิดที่กิน   กินพืชทุกชนิดที่ปลูก”

 

การฝึกอบรม / ประสบการณ์

 • อบรมหมอดินอาสาประจำตำบลของสถานีพัฒนาที่ดินตรัง
 • อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอของกรมพัฒนาที่ดินประจำปี 2549 , 2550
 • อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2545 , 2546
 • อบรมและดูงาน เรื่องการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงาน
 • นำแนวทางการดำเนินงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน มา บูรณาการกับเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้ เป็นแปลงตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องไร่สวนผสม

 

กิจกรรมดำเนินการ

 • รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
 • สาธิตการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปลูกพืชต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
 • ถ่ายทอดและสาธิตเทคโนโลยีการปรับปรุงดิน และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
 • สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.1 – พด. 7
 • จัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์
 • สาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • ปรับปรุงศาลาจุดเรียนรู้ เพื่อรองรับเกษตรกรที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน

 

หน่วยงานที่สนับสนุน
          – กรมส่งเสริมการเกษตร
– กรมพัฒนาที่ดิน

 

ผลงานดีเด่น

 • จัดการ พื้นที่นาร้างที่ถูกตะกอนทรายทับถมเนื่องจากน้ำท่วมหนักไม่สามารถทำนาได้อีก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเป็นกรดจัดโดยการใช้โดโลไมท์ 1.5 ตัน/ไร่ แล้วขุดคูยกร่อง ทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยตนเอง
 • ทำ ปุ๋ยหมักจากเศษพืช มูลสัตว์ ปุ๋ยยูเรีย น้ำ และสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ใช้ในแปลงส้มโอและมะพร้าวน้ำหอมในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีโดยใส่ปีละ 2 ครั้ง
 • ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษปลา ผัก ผลไม้ กากน้ำตาล และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ราดบริเวณโคนต้นส้มโอและมะพร้าวน้ำหอมในอัตรา 1 : 500 เดือนละ 1 ครั้ง
 • ปลูก หญ้าแฝกรอบโคนต้นส้มโอ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน ตัดหญ้าแฝกนำใบมาคลุมแปลง เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและช่วยป้องกันกำจัดวัชพืชในแปลง
 • ให้น้ำหมักชีวภาพผ่านระบบสปริงเกอร์ที่ดัดแปลงขึ้นมาเอง โดยคำนวณและควบคุมปริมาณความเข้มข้นได้อย่างเหมาะสม
 • จัดทำอุปกรณ์ห่อผลไม้โดยใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ไม้ เชือก และกระดาษหนังสือพิมพ์พร้อมหนังสติ๊ก ใช้ห่อผลไม้ในที่สูงได้อย่างรวดเร็ว

 

รางวัลที่ได้รับ

 • เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2552
 • ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประจำปี 2552
 • ชนะเลิศในการประกวดเกษตรกร/บุคลากรทางการเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2551/2552
 • รางวัลที่ 1 เกษตรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่น ประจำปี 2551
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ “80 พรรษา พระภูมินทร์ 80 หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2551
 • ชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประจำปี 2550

 

การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 • มอบต้นกล้า พันธุ์พืชผัก เช่น ผักกูด ผักกาด แก่จุดสาธิตของโรงเรียนและแบ่งปันพันธุ์ไม้ผลให้แก่เพื่อนบ้าน
 • แบ่งพื้นที่นาให้เกษตรกรทำกิน (ทำนาข้าว)
 • สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐินและผ้าป่า
 • สนับสนุนการสาธิตผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเป็นเชื้อเพลิงเครื่องสีข้าวในชุมชน
 • สนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 • เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาชุมเห็ด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

 

แผนงานในอนาคต

      พัฒนา ที่ดินทำกินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์และให้เกิดความยั่งยืนไปตลอดเพิ่มพูนศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเรียนรู้ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวด ล้อมอย่างยั่งยืน เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปปรับใช้กับสวนของตัวเองและพัฒนาไปในระดับชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

                       “สิ่งสำคัญจะดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงตลอดไป

0

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาชุมเห็ด

Posted by:

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 

                ประจำปี 2555

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

                        อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

 

 

                                                   คำนำ

 

 

                 ด้วยระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2553   ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 หมวดที่ 4 ข้อ 24 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงาน และกองบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ข้อ 10 (5) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อสิ้นปีงบ ประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเดือนธันวาคมของทุกปี

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานประจำปี 2555 ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

ส่วนที่ 3 รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน

 

                                                              กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

                                                                                                                               ธันวาคม 2555

สารบัญ

 

 

เรื่อง                                                                                                                                                                        หน้า

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                   1

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ                                                                                                      3

 

ส่วนที่ 3 รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน                                                                                                                        7

 

ภาคผนวก                                                                                                                                                                  9

 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

      …………………………………………………………………….

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน

 

        ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 1. ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ดำเนินงาน

 

        กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ได้เข้าร่วมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 52.40 ตารางกิโลเมตร จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,137 ครัวเรือน ประชากร ณ เดือนเมษายน 2555 จำนวน 8,286 คนชาย 4,151 คน หญิง 4,135 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ 100%มีสถานศึกษา โรงเรียน 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีศาสนสถาน 4 วัด และมีจำนวนสถานบริการสาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3 แห่ง

 

 

 1. ข้อมูลตำบล / หมู่บ้าน ที่รับผิดชอบ

        ตำบลนาชุมเห็ด มีพื้นที่แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1          บ้านไทรงาม

หมู่ที่ 2          บ้านควนหิน

หมู่ที่ 3          บ้านต้นปรง

หมู่ที่ 4          บ้านลำพิกุล

หมู่ที่ 5          บ้านมาบเมา

หมู่ที่ 6          บ้านหนองเป็ด

หมู่ที่ 7          บ้านทอนพลา

หมู่ที่ 8          บ้านลำขนุน

หมู่ที่ 9          บ้านโคกโดน

 

 1. ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุขในโครงการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีสถานบริการสาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3 แห่ง  ได้แก่

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นปรง   รับผิดชอบ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหิน   รับผิดชอบ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทอนพลา รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7

 

 1. ข้อมูลคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค. 763/2555 ลงวันที่ 2 เมษายน 2555 ประกอบด้วย

 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลย่านตาขาว ที่ปรึกษากองทุน
 2. สาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ที่ปรึกษากองทุน
 3. นายประสิทธิ์ สมบัติทอง นายก อบต. นาชุมเห็ด ประธานกรรมการ
 4. นายใจ แสงสี ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 5. นายวิน อนุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 6. นายวีระชัย แก้วสียงค์ สมาชิก อบต. กรรมการ
 7. นายสุนทร ชุมพล สมาชิก อบต. กรรมการ
 8. นางวิลาวัณย์ คุณาธรรม ผอ.รพ.สต. บ้านต้นปรง กรรมการ

 

 1. นายพรเลิศ อากาศฤกษ์ ผอ.รพ.สต. บ้านควนหิน             กรรมการ

 

 1. นางสุภา สุทธิยาภรณ์ ผอ.รพ.สต. บ้านทอนพลา กรรมการ
 2. นายประสิทธิ์ จิตสุวรรณ ผู้แทน อสม.กรรมการ
 3. นางสมจิตร รอดพันธ์ ผู้แทน อสม.กรรมการ
 4. นายธรรมโชติ ทองรอด ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
 5. นายอุทัย พยัคพันธ์ ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
 6. 15. นายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
 7. 16. นายโอฬาร สงพิน ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
 8. นายบุญเครือ นาคิน ผู้แทนหมู่บ้าน กรรมการ
 9. 18. นางสาธุ ศรีไตรรัตน์ ปลัด อบต. นาชุมเห็ด กรรมการและเลขานุการ
 10. 5. ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาชุมเห็ด

ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาชุมเห็ด ที่ 01/2553 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาชุมเห็ด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและบรรลุวัตถุประสงค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. นาชุมเห็ด จึงได้แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานธุรการ งานแผน งานงบประมาณ   งานการเงินและการบัญชี ดังนี้

งานธุรการ งานแผนและงานงบประมาณ ประกอบด้วย

 1. นางสาธุ   ศรีไตรรัตน์   กรรมการและเลขานุการกองทุน ฯ           หัวหน้างาน
 2. นางเตือนใจ ชูพูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          เจ้าหน้าที่

(สถานีอนามัยบ้านต้นปรง)

 1. นางจันทิมา   สมบัติทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
0

01 ต.ค. – 03 ต.ค. 2559

Posted by:

1. นักวิชาการคลัง 3-5/6 ว (ส่วนการคลัง)

2. นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว (ส่วนการคลัง)

3.นายช่างเขียนแบบ 2-4/5 (ส่วนโยธา)

4. นายช่างโยธา 2-4/5 (ส่วนโยธา)

5.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3/4 (สำนักปลัด)

0
Page 1 of 3 123